משלוחים והחזרות

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח:

    1. המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחלופין, לבחור באספקת הפריטים אל אחד מסניפיה של רשת נימרוד על פי בחירתו.

    2. אספקה לבית המשתמש:

    2.1.חברת נימרוד תשלח למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן – "חברת שילוח").

    2.2.חברת השילוח תספק את הפריטים תוך 2-7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.

    2.3.חברת נימרוד אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

    2.4.לא תתבצע אספקת מוצרים מחוץ לישראל וכן אל אזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית. כמו כן לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג.

    2.5.אספקת פריטים לבית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח של 20 ש"ח, כמפורט באתר (להלן – "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד ללא תלות בכמות הפריטים.

    2.6. משלוח חינם לבית הלקוח בקנייה מעל 149.90 ₪ באתר.

    3. אספקה לאחד מסניפי רשת נימרוד ברחבי הארץ:

    3.1. אספקת הפריטים לאחד מסניפיה של רשת נימרוד תבוצע בתוך 8 ימי עסקים.

    3.2. הפריטים יסופקו לסניף של נימרוד שיבחר על ידי המשתמש, כפי שסומן על ידי המשתמש באתר האינטרנט.

    3.3. עם הגעת הפריטים המוזמנים לסניף נימרוד שנבחר, ייצור נציג נימרוד קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לסניף.

    3.4. על המשתמש לאסוף את הפריטים מהסניף במהלך שעות הפעילות של הסניף.

    3.5. נימרוד תשמור את הפריטים בסניף האמור במשך 10 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים, תהיה חברת נימרוד רשאית לבטל את העסקה.

    3.6. במקרה של אספקת הפריטים לאחד מסניפי רשת נימרוד ואיסופם באופן עצמאי על ידי המשתמש, לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח.

    4. זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי.

    5. מובהר כי הזמנים הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בנימרוד.

    6. חברת נימרוד לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים
        לייצור ו/או הובלת הפריטים וכן בגין כל סיבה אחרת שאינה בשליטת נימרוד.

    7. למען הסר ספק מובהר, כי נימרוד אינה מתחייבת לזמן אספקה כלפי מוצרים שאינם נמצאים במלאי.

    8. מובהר, כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן במספר אישור ההזמנה כפי שהתקבל ממערכת ההזמנות ו/או בכל אמצעי זיהוי נוסף, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של נימרוד.

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

כל האמור תחת כותרת זו מהוה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן – "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף על זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן או לחלופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי והכל כפי שמפורט להלן:

    1. ביטול עסקה תוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים ובטרם משלוח הפריט:

    1.1. ביטול העסקה יעשה באמצעות הודעת ביטול לכתובת המייל:  [email protected]

    1.2. בנסיבות אלה, יהיה המשתמש זכאי להחזר תשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

    2. ביטול עסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה:

    2.1. המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

    2.2. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחד מסניפי נימרוד לפי בחירתו של המשתמש ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש.

    2.3. בגין ביטול העסקה תגבה החברה 5% ממחיר המוצר כדמי ביטול.

    2.4. מובהר כי בנסיבות אלה, לא יהא זכאי המשתמש להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

    3. ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה:

    3.1. על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו.

    3.2. במידה והפריט התקבל על ידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר הוא שונה בפועל מהמפרט שהוצג באתר, יהיה רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחד מסניפי נימרוד.

    3.3. ככל וחברת נימרוד תסבור כי הביטול אכן מוצדק, תזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי.

    4. מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי החזרת מוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

    4.1. החזרת הפריט תעשה באמצעות צירוף חשבונית ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט (ככל שקיימות) ובאריזתו המקורית.

    4.2. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה בתוך 30 ימים מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט מוחזר.

    4.3. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות נימרוד, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה בו שימוש והכל בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת
           ברשת נימרוד, כפי שתעודכן מעת לעת.

    4.4. החלפה של פריט תעשה באחד מסניפי הרשת לדגם זהה בצבע או מידה לבקשת הלקוח. 

    5. במידה ומשתמש לא סיים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר כרטיס אשראי, בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה, תהא רשאית חברת נימרוד לבטל את ההזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

    6. בכל מקרה בו מחמת "כוח עליון", יבצר מחברת נימרוד לנהל את האתר, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא חברת נימרוד רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם.

    7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, באופן מלא ו/או חלקי ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות
        במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך הרכישה, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד הפרסום ו/או המכירה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי
        תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

    8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום המכירה התגלה כי המוצר שנרכש אזל מהמלאי, רשאית חברת נימרוד לבטל את המכירה או להציע מוצר חליפי שווה ערך.

מותגים גדולים לרגליים קטנות
שיווק באינטרנט: שטיק מדיה
התחברות / הרשמה
הזינו מספר טלפון ונתחיל :)
התחברות / הרשמה
יש להזין את הקוד שהתקבל ב - SMS
לא קיבלת קוד? שלח שוב
התחברות לאתר
רגע, לפני התחלת הקניה - חשוב לנו לוודא שהפרטים נכונים
+ הוסף ילד
חברי מועדון צוברים נקודות בשווי 10% מערך הקנייה 1 נקודה = 1 ₪
הצטרפותי מהווה הסכמה לתקנון המועדון
© 2019 כל הזכויות שמורות לנימרוד יצור (1979) בע "מ.
club-members-logo

מצטרפים למועדון הלקוחות ונהנים מהטבות בלעדיות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה